7K09MP01

9件式 固定轴承套筒组(外齿)

压接或夹紧轴封,用来松开与锁紧沟槽上的螺母(符合DIN981)

最小空间的螺母尺寸

薄型设计

工作范围:KM4~KM12(滚珠轴承的螺母)

点击率 : 217

  
(0)
全选/取消选取
7K09MP01
5.33 1 / 3

44K7

TMFS 4, 5, 6, 7, 8

64K7

TMFS 9, 10, 11, 12